Home / News / งานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ

งานศิลปะเฉลิมพระเกียรติ

คำพ่อสอน ปี๒ จัดขึ้นเพื่อช่วยหาทุนให้โรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้ มูลนิธิพระดาบส โอกาสที่สองในชีวิต กับพื้นที่สีแดงในจังหวัดชายแดนใต้
....ทุกท่านช่วยได้ เพียงแชร์ ขอความนี้ ถือท่านได้มีส่วนช่วยเหลือให้ นักเรียนของในหลวง ได้มีสัมมาอาชีพ 
เป็นคนดี พึ่งพาตนเอง เป็นกำลังเป็นตาแทนสังคม เพราะความรุนแรงในภาคใต้ สงบได้ด้วยความรัก และโอกาส เมื่อคนมีอาชีพเลี้ยงตนและครอบครัวได้ เค้าจะไม่ถูกชักจูงไปทำสิ่งผิด ...มาให้โอกาสสร้างคนดีกับโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนใต้
#artdabos #คำพ่อสอน